Privacyverklaring Zuniek

Zuniek is statutair gevestigd in Amersfoort en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 60290587. Zuniek is per mail te bereiken via info@zuniek.nl en is telefonisch bereikbaar via 033 – 744 06 20.

In dit document wordt uitgelegd hoe Zuniek omgaat met de persoonsgegevens van cliënten die bij ons wonen en/of dagbesteding volgen. We beschrijven bijvoorbeeld wat voor gegevens verzameld worden en met welk doel die gebruiken worden. Daarnaast wordt uitgelegd op grond van welke wetten de gegevens verwerkt worden.

Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk van toepassing op cliënten die zorg krijgen van Zuniek. Bezoekers van deze website hebben alleen maar te maken met het gedeelte over cookies en het invullen van het contactformulier.

Rechtsgrond en doel voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrond voor het verzamelen van persoonsgegevens is dat deze nodig zijn voor een goede uitvoering van de zorgovereenkomst. Daarnaast is er een wettelijke verplichting om bepaalde persoonsgegevens van cliënten vast te leggen in o.a. rapportages en urenregistratie, om de geleverde zorg goed te documenteren. Zonder deze persoonsgegevens kan Zuniek haar diensten niet goed uitvoeren, namelijk het begeleiden, verzorgen en verplegen van cliënten.

Bij het aangaan van de zorgovereenkomst gaat de cliënt akkoord met deze privacyverklaring. Wanneer een cliënt geen persoonsgegevens wil delen met Zuniek, dan kan er helaas geen zorg geleverd worden, omdat er dan niet voldaan kan worden aan de wettelijke en contractuele verplichtingen.

Soorten persoonsgegevens en de termijn van verwerking

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt wanneer de cliënt een overeenkomst aangaat met Zuniek. Het betreft dan persoonsgegevens die de cliënt aan ons verstrekt en gegevens die wij met diens toestemming ontvangen van behandelaren en/of vorige zorgverleners.

Om de zorgovereenkomst goed uit te kunnen voeren worden de volgende gegevens verwerkt: naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mail en BSN. Tevens worden de probleemstelling, indicatie, medicatiegegevens, diagnostiek en hulpvragen overgenomen uit aangeleverde informatie.

Er wordt een zorgplan opgesteld, samenwerkingsafspraken en een risicoanalyse op om de zorg goed te kunnen leveren. Opstellen van genoemde documenten gebeurt vanuit wettelijke verplichting en om de zorg zo goed en passend mogelijk te kunnen verlenen. In deze documenten worden persoonsgegevens verzameld zoals: naam, adres, BSN, verzekeraar, zorgindicatie. Het kan zijn dat in het zorgplan en/of de risicoanalyse informatie staat met betrekking tot gezondheid en strafrechtelijk verleden. Dit wordt alleen opgenomen als het relevant is voor de zorgverlening. De aangeleverde informatie wordt door Zuniek aangevuld met de zorgvraag, doelen, doelevaluaties, schema van zorglevering en bijzonderheden.

In de gehele periode dat de cliënt zorg ontvangt van Zuniek wordt alle geleverde zorg geregistreerd volgens alle wettelijk geldende eisen en gerapporteerd op de doelen die zijn vastgesteld. Zuniek bewaart deze informatie tijdens de wettelijk vastgestelde termijn van 15 jaar, deze termijn gaat in na het beëindigen van de zorgovereenkomst.

Daarnaast worden er persoonsgegevens verwerkt wanneer het contactformulier op onze website wordt ingevuld voor het stellen van een vraag of om contact op te nemen. Het betreft dan naam en e-mailadres, die informatie is nodig om contact op te kunnen nemen om de vraag te beantwoorden. Deze gegevens worden niet in een database opgeslagen en niet gebruikt om nieuwsbrieven te versturen.

Voor facturatie van zorg verwerkt de financiële administratie van elke cliënt de naam, gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger, factuuradres, bankrekening gegevens, klantnummer en telefoonnummer. Zonder deze gegevens kan de betaling niet verwerkt worden, zodoende zijn deze gegevens nodig voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst. Zuniek bewaart deze gegevens de wettelijke termijn gesteld door de belastingdienst van 7 jaar.

Aan personen die zich hebben opgegeven voor onze nieuwsbrief sturen wij enkele keren per jaar een update betreffende onze activiteiten. In kader hiervan bewaren wij enkel naam en e-mailadres, deze worden verwijderd wanneer iemand zich afmeldt via de knop ‘afmelden’ of op andere wijze aangeeft deze informatie niet meer op prijs te stellen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zuniek deelt persoonsgegevens met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit kan bijvoorbeeld zijn met een organisatie waar een cliënt dagbesteding volgt, met behandelaars of andere zorgverleners. Dit doen we alleen met toestemming van de betreffende cliënt. Ook moeten we soms persoonsgegevens wettelijk verplicht delen met overheidsinstanties zoals het Zorgkantoor of de Belastingdienst.

Doorgeven van informatie aan verwerkers

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Zuniek zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. Dit betreft bijvoorbeeld een bedrijf welke boekhouding uitvoert. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Zuniek, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Zuniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Zuniek gebruikt op deze website cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de websitebezoeker. De cookies gebruikt worden zijn nodig voor de technische werking van de website en voor gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden voorkeursinstellingen, ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Zuniek gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Afmelden voor cookies is mogelijk door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is het mogelijk alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Jouw privacy rechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Elke betrokkene heeft het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast is er het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van eigen persoonsgegevens door Zuniek en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent er een verzoek ingediend kan worden om de persoonsgegevens die wij verwerken in een computerbestand te verstrekken.

Er kan een verzoek gedaan worden tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@zuniek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene zelf is gedaan, vragen wij wel altijd om identificatie. Er wordt zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, gereageerd op het verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zuniek neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@zuniek.nl

Klachten

Zuniek wil u erop wijzen dat het mogelijk is om een klacht in te dienen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens. Dit kan in eerste instantie rechtstreeks bij Zuniek, het kan ook bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Aanpassen privacyverklaring

Zuniek behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in januari 2021.

Scroll to Top